Vroegâh had duh schèdsrechteâh duh wedstrèd afgelast

Dublin 11 juni 2010 – Afgelopen zondag mochten de Bussumse Reserve Reserves afreizen naar de Zuid-Hollandse kust. De zwembroeken konden worden ingepakt, want er zou optimaal gebruik gemaakt gaan worden van de stranderige locatie en het stralende weer. Eerst moest er nog even een wedstrijdje gespeeld worden tegen Storks, maar dat mocht de pret niet drukken.

Voor de happy campers zonder mobiele ontvangstapparaten en bijbehorende klimaatapplicaties leek er op het tijdstip van verzamelen nog geen vuiltje aan de lucht. Het was een graadje of 24 en de zon brandde er lustig op los. Onderweg naar Den Haag ging het al snel fout. De thermometer gaf met de minuut lagere waardes aan, en de eerst zo strak blauwe lucht begon te betreken. De regen was onvermijdelijk. In plaats van om twee uur te beginnen met de wedstrijd zaten beide teams op dat tijdstip dus rillend te schuilen in de dug-outs. Vroeger zou dit een afgelaste wedstrijd hebben betekend, tegenwoordig zorgen technische hulpmiddelen andere inzichten. Buienradar voorspelde een paar droge momenten vanaf kwart voor vier en daar werd dus op gewacht.

Met zowaar één extra wissel, naast reliever Papibon, zaten de Bussumers redelijk ruim in de spelers. Die luxe waren ze niet gewend en al snel bleek dat daar ook niet goed mee omgegaan kon worden. Er werd de eerste vier innings aanvallend niet veel gepresteerd. De Ooievaars wisten in de eerste inning al wel te scoren, waardoor er lang tegen een achterstand aangekeken werd.

Het zag er ook in de vijfde inning niet naar uit dat de Bussumers de nul van het (operationele!) scorebord af zouden krijgen. Met twee man uit en twee slag liet de PC vervolgens de mooiste wijdbal van de wedstrijd het randje van de plaat passeren. De onverwachte extra kans die dat opleverde werd omgezet in een honkslag en was het begin van een aardige two-out-rally. Alle HCAW-ers kwamen aan slag en vier punten konden worden gescoord. Stand 1-4.

In de zesde inning werd het aantal Bussumse punten met behulp van striemende dubbels van Erik C. en Papa Gagarin verdubbeld. Het beloofde alsnog een leuke middag te worden, zeker toen de voor de gelegenheid ingevlogen HCAW Icoon Jurjan K. de inning afsloot met z’n vierde vangbal van de wedstrijd. Hilariteit alom, maar geen probleem want hij was gehaald voor het werk achter de plaat.

In de tweede helft van de zesde inning lieten de Hagenezen zien dat ze ook echt wel wat konden. De twee harde dubbels en singles leverde drie extra punten op. Stand 3-8.

De zevende Bussumse slagbeurt leverde geen punten op, maar wel een hoop zelfvertrouwen voor brekepoot Tolenaar. Hij was de hele wedstrijd geheel pijnloos doorgekomen, en ook z’n tiende strike-out van het seizoen was nog niet gevallen (die viel pas in de achtste inning). Met twee man uit wist hij een drag-buntje precies langs de lijn neer te leggen. De snel aangesnelde derdehonkman begreep direct de zinloosheid van de bal oppakken, en kon niet meer doen dan hopen op een windvlaag. Stootslaghonkslag dus.

De achtste inning leverde weer vier Bussumse punten op waarna de Storkse slagploeg beloond werd met een paar cadeautjes van een ietwat vermoeide De Souza. Het laatste cadeautje leverde de verste bal van de wedstrijd op, en drie punten. Een tot op de huid geïrriteerde Papibon gooide vervolgens de pot deskundig op slot. Eindstand 7-12.

Voor onze Haagse vrienden een vertaling:

Vroeger had de scheidsrechter de wedstrijd afgelast

Dublin 11 juni 2010 – Afgelopen zondag mochtuh duh Bussumse Reseâhrve Reseâhrves afrèzen nâh duh Zuid-Hollandse kust. Duh zwembroeken konden wôhden ingepakt, want eâh zou optimaal gebruik gemaakt gaan wôhden van duh strandeâhriguh locatie en ut stralenduh weiâhr. Eiâhrst moès eâh nog even un wedstrèdje gespeild wôhden tegen Stôhks, mâh dat mocht duh pret niet drukken.

Voâh duh happy campeâhrs zondeâh mobiele ontvangstappareitn en bèbehôhenduh klimaatapplicaties leik eâh op ut tèdstip van veâhrzamelen nog gein vuiltje aan duh lucht. ut was un graadje of 24 en duh zon brandduh eâh lustig op los. Ondeâhrweg nâh duh Haag ging ut al snel fout. duh theâhrmometeâh gaf met duh minuut lageâhre waâhrdes aan, en duh eiâhrst zo strak blauwe lucht begon tuh betreken. duh regen was onveâhrmèdelèk. In plaats van om twei uur tuh beginnen met duh wedstrèd zatuh bèduh teams op dat tèdstip dus rillend tuh schuilen in duh dug-outs. Vroegâh zou dit un afgelastuh wedstrèd hebbuh betekend, tegenwoâhdig zôhgen techniese hulpmiddelen andeâhre inzichten. Buienradar voâhspelduh un pâh drâuge momentuh vanaf kwart voâh vieâh en dâh weâhrd dus op gewacht.

Met zowâh één extra wissel, naast relieveâh Papibon, zatuh duh Bussumeâhrs redelèk ruim in duh speleâhrs. Die luxe waren ze niet gewend en al snel bleik dat dâh oâk niet goed mei omgegaan kon wôhden. eâh weâhrd duh eiâhrstuh vieâh innings aanvallend niet veil gepresteiâhrd. duh auievaâhrs wistuh in duh eiâhrstuh inning al wel tuh scôhen, waâhrdoâh eâh lang tegen un achteâhrstand aangekeken weâhrd.

Ut zag eâh oâk in duh vèfduh inning niet nâh uìt dat duh Bussumeâhrs duh nul van ut (opeâhrationele!) scôhebôhd af zouden krègen. Met twei gozâh uìt en twei slag liet duh PC veâhrvolgens duh mauistuh wèdbal van duh wedstrèd ut randje van duh plaat passeâhren. duh onveâhrwachtuh extra kans die dat opleveâhrduh weâhrd omgezet in un honkslag en was ut begin van un aâhrdiguh two-out-rally. Alle HCAW-eâhrs kwamen aan slag en vieâh puntuh konden wôhden gescoâhd. Stand 1-4.

In duh zesduh inning weâhrd ut aantal Bussumse puntuh met behulp van striemenduh dubbels van eâhrik C. en Papa Gagarin veâhrdubbeld. ut beloâfduh alsnog un lachei middag tuh wôhden, zekeâh toen duh voâh duh gelegenhèd ingevlâugen HCAW Icoân Jurjan K. in inning afsloât met z’n vieâhduh vangbal van duh wedstrèd. Hilaritèt alom, mâh gein probleim want hè was gehaald voâh ut weâhrk achteâh duh plaat.

In duh tweiduh helft van duh zesduh inning lietuh duh Hagenezen zien dat ze oâk echt wel wat konden. duh twei harduh dubbels en singles leveâhrduh drie extra puntuh op. Stand 3-8.

Duh zevenduh Bussumse slagbeurt leveâhrduh gein puntuh op, mâh wel un hoâp zelfveâhrtrouwen voâh brekepoât Tolenaâhr. Hè was duh hele wedstrèd geheil pènloâs doâhgekomen, en oâk z’n tienduh strike-out van ut sèzoen was nog niet gevallen (die viel pas in duh achtstuh inning). Met twei gozâh uìt wist hè un drag-buntje precies langs duh lèn neiâh tuh leggen. duh snel aangesnelduh deâhrdehonkman begreip direct duh zinloâshèd van duh bal oppakken, en kon niet meiâh doen dan hopen op un windvlaag. Stoâtslaghonkslag dus.

Duh achtstuh inning leveâhrduh weiâh vieâh Bussumse puntuh op waâhrna duh Stôhkse slagploeg beloând weâhrd met un pâh cadeauties van un ietwat veâhrmoèduh duh Souza. ut laatstuh cadeautje leveâhrduh duh veâhrstuh bal van duh wedstrèd op, en drie punten. un tot op duh huid geïrriteiâhrduh Papibon gauiduh veâhrvolgens duh pot deskundig op slot. èndstand 7-12.